اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران


Prioritizing applications of nanotechnology in Iran s upstream oil industries
فناوری نانو,تکنیک AHP,صنایع بالادستی نفت,تکنیکهای نوین تصمیم گیری,فرایند تحلیل سلسله مراتبی,فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت ایران,اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع,دانلود پایان نامه ارشد صنایع

اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران

هدف از این پایان نامه اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران می باشد

مشخصات فایلتعداد صفحات134حجم4/394 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdfتوضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران

دانلود مقاله اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران

چکیده:

در جهان صنعتی امروز، فناوری نانو یکی از فناوری های نو ظهور و راهبردی به شمار می رود و در ایران نیز هدف برنامه ملی نانو حضور در بین 15 کشور برتر در فناوری نانو تا سال 2015 است. از آنجا که هزینه پروژه های تحقیقاتی و اجرایی در زمینه فناوری های نوین بسیار قابل توجه است و همچنین به دلیل تعدد شاخه های فناوری نانو، تعیین اولویت برای سرمایه گذاری در این عرصه اهمیت فراوانی دارد. افزون بر این، صنعت نفت و به ویژه بخش بالادستی آن، صنعتی راهبردی برای ایران است و برای کاربردهای علمی و تحقیقاتی فناوری نانو در این صنعت، افق روشنی پیش بینی می شود. با این همه از آنجا که نمونه ای ازتحقیقات علمی درباره تعیین اولویت های فناوری نانو در صنایع مختلف کشور و به ویژه در صنعت نفت یافت نشده، موضوع این پژوهش به یافتن اولویت های کاربرد فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت اختصاص یافته است.

برای این منظور، ابتدا با مرور آثار و متون پژوهشی مربوط به تصمیم گیری،AHP به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین اولویت ها انتخاب شده است. و در مرحله بعد، معیارهای اولویت دهی، بر اساس نظرات کارشناسان صنایع بالادستی نفت و بر پایه مرور معیارهای تصمیم گیری ای مشخص شده اند که در آثار پژوهشی این حوزه و پروژه های مشابه در داخل کشور، بکار رفته اند. در نهایت نیز با جمع بندی نظرات کارشناسی و با استفاده از نرم افزار Expert Choice، اولویت های کاربرد فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت ایران، با توجه به کاربرد های شناسایی شده فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت در مرکز مطالعات فناوری دانشگاه صنعتی شریف، تعیین شده است. روایی نتایج نیز از طریق بررسی همبستگی اسپیرمن آنها با نتایج حل مجدد مساله به کمک روش PROMETHEE سنجیده شده است.

كلید واژه:

فناوری نانو صنایع بالادستی نفت تکنیکهای نوین تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

فصل دوم:زمینه های کاربردی فناوری نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران فصل سوم:تصمیم گیری و انتخاب روش ماسب تعیین اولویتها فصل چهارم:تعیین معیارهای تصمیم گیری و جمع آوری اطلاعات فصل پنجم:امتیازدهی به گزینه های نهایی و گزینه های مطرح

تحلیل حساسیت و نتیجه گیری

منابع

"

اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران هدف از این پایان نامه اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران می باشد


فناوری نانو, دانلودتکنیک AHP, دانلودصنایع بالادستی نفت, دانلودتکنیکهای نوین تصمیم گیری, دانلودفرایند تحلیل سلسله مراتبی, دانلودفناوری نانو در صنایع بالادستی نفت ایران, دانلوداولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران, دانلوددانلود پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع, دانلوددانلود پایان نامه ارشد صنایع
Prioritizing-applications-of-nanotechnology-in-Iran-s-upstream-oil-industries

فناوری نانو,دانلود فایل تکنیک AHP,دانلود فایل صنایع بالادستی نفت,دانلود فایل تکنیکهای نوین تصمیم گیری,دانلود فایل فرایند تحلیل سلسله مراتبی,دانلود فایل فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت ایران,دانلود فایل اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران,دانلود فایل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع,دانلود فایل دانلود پایان نامه ارشد صنایع