ادبیات نظری تحقیق عملکرد، ارزیابی عملکرد و عملکرد بازار


Theoretical literature on performance research, performance appraisal and market performance
ادبیات نظری تحقیق عملکرد ارزیابی عملکرد عملکرد بازار

ادبیات نظری تحقیق عملکرد، ارزیابی عملکردوعملکرد بازار در 27 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملكرد دارد. فقدان سیستم ارزیابی عملكرد در یك سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط بامحیط درون و برون سازمان تلقی می شود كه پیامد آن كهولت و در نهایت مرگ سازمان است. بانكها نیز همانند سایر سازمانها در ایران برای ارایه خدمات متنوعتر، سریعتر و مدرنتر و امكان رقابت وادامه حیات در موج گسترده اطلاع رسانی وتوسعه خدمات ویژه بانكی، نیازمند ارزیابی عملكرد مستمر شعب خود هستند (صالحی و همکاران، 1390: 128).

امروزه شرکتها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده و متحول عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند (سینایی و همکاران، 1390 : 69). سازمانهای امروزی، واحدهای ایستا نیستند. علاوه بر این، اولویتها نیز در حال تغییر است و سارمانها بایستی خود را با دو متغیر موثر بر آنها، یعنی تغییرات فناوری و رقابت جهانی هماهنگ سازند و لذا باید از وضعیت پیش آگاهی داشته باشند تا بتوانند در مقابل تغییرات سریع و بی وقفه از خود واکنش مناسب نشان دهند. لازمه ی این کار نیز آگاهی از شرایط موجود و پیش بینی وضعیت آینده است. برای دستیابی به این هدف، لاجرم سازمانها باید برای خود راهبرد از پیش تعیین شده ای داشته باشند که دورنمای اهداف سازمانی در آن مشخص باشد. در واقع سازمانها نیاز به سیستمهای مدرن و جامع سنجش عملکردی دارند که با در نظر گرفتن راهبرد مناسب سازمان، با دیدی جامع نگر آن را مورد ارزیابی قرار دهند (رستم پور و همکاران، 1389: 99).

مسیر توسعه و تكامل سازمان ها با تكامل خواسته ها، نیازها، علایق و آمال بشر همراه است. اگرچه سازمان ها در طول زمان ایفا كننده ی نقش ها و ماموریت های مختلفی بوده اند اما در دوره ی معاصر كاركرد آنها بسیار گسترده شده و انتظاراتی كه از ایشان می رود به طور مداوم در حال ازدیاد است. توفیق در پاسخگویی به این انتظارات نیازمند ایجاد ارتباطی تنگاتنگ، مستمر و موثر بین فرآیندهای سازمانی و انتظارات ذكر شده می باشد. همچنین در دنیای رقابتی امروز سازمان ها در هر محیطی كه فعالیت نمایند دایماً نیازمند بهبود عملكرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملكرد به كارگیرند، لذا اهمیت پرداختن به عملكرد از سوی مدیریت به عنوان یك وظیفه ی اساسی مطرح است. سازمان ها به چند دلیل از اركان ضروری زندگی انسان ها محسوب می شوند. آنها به جامعه خدمت می كنند، جریانی از دانش و آگاهی را ارائه می كنند كه می تواند زمینه ساز توسعه ی فردی و رشد و سعادت بشر گردد. با در نظر گرفتن این اهمیت و نقش و تاثیرهای گوناگونی كه سازمان‌ها در زندگی بشر دارند، امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف سازمان ها از جمله فرآیند، سیستم ها و به ویژه آنچه سازمان ها بدان دست می یابند (عملكرد) می شود. عملكرد را انجام دادن كاری با قصد و نیت قبلی معرفی كرده اند، عملكرد نتیجه یك عمل خاص می باشد. بهبود مستمر در عملكرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی (Synergy) ایجاد می كند كه این نیروها می توانند پشتیبان برنامه ی رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شوند. دولت ها و سازمان ها و موسسات تلاش سازنده ای را در این مورد اعمال می كنند. بدون بررسی و كسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدن شناسایی چالش های پیش روی سازمان و كسب بازخور و اطلاع از میزان و نحوه ی اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی كه به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملكرد میسر نخواهد شد و تمامی موارد مذكور بدون اندازه گیری و ارزیابی امكانپذیر نیست. می توان گفت یكی از موضوعات اصلی در تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملكرد است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملكرد قابل تصور نیست (آرمسترانگ، 1385: 3).

بانك ها به عنوان متصدیان بخش پولی اقتصاد و به دلیل سرعت بازتاب سیاست های این بخش در كل جامعه نقش موثری در ایجاد و حفظ رشد پایدار اقتصادی در جامعه دارند. این بنگاه ها برای ارائه خدمات متنوع تر، سریعتر و امكان رقابت و ادامه حیات در موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات ویژه بانكی در جهان نیازمند ارزیابی عملكرد خود و تجدید سازمان دهی آن با توجه به نتایج سنجش ها از ابعاد مختلف می باشند (ایران زاده و برقی، 1388: 48).

- تشریح مفهوم عملكرد:

در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملكرد باید خاطرنشان نمود كه جایگاه این واژه از آنجا حائز اهمیت است كه تنها با تعریف و تشریح عملكرد است كه می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون[1] و بیتز[2] خاطرنشان كرده اند كه عملكرد یك ساختار چند بعدی است كه ارزیابی آن بسته به انواع متفاوت است. ایشان همچنین به این موضوع كه هدف ارزیابی، نتایج عملكرد است یا رفتار اشاره می نمایند. در خصوص چیستی عملكرد، نگرش های متفاوتی وجود دارد. به طوری كه می توان عملكرد را فقط سابقه ی نتایج حاصله تلقی كرد. از نظر فردی، عملكرد سابقه ی موفقیت های یك فرد است. كین[3] معتقد بود كه عملكرد چیزی است كه فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است

[1] Holton

[2] Bates

[3] Kane

ادبیات نظری تحقیق عملکرد، ارزیابی عملکردوعملکرد بازار در 27 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. بخشی از متن مقدمه هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبی


ادبیات نظری تحقیق عملکرد ارزیابی عملکرد عملکرد بازار
Theoretical-literature-on-performance-research,-performance-appraisal-and-market-performance

ادبیات نظری تحقیق عملکرد ارزیابی عملکرد عملکرد بازار