ادبیات نظری تحقیق عملکرد و ارزیابی عملکرد


Theoretical literature on performance research and performance evaluation
ادبیات نظری تحقیق عملکرد و ارزیابی عملکرد

در 22 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

عملكرد

- مفهوم عملكرد:

عملكرد در ساده ترین تعریف ممكن عبارتست از آنچه فرد به عنوان وظیفه در شغل خود انجام می‌دهد(زاهدی و دیگران، 1379، 284) یا اینكه منظور از عملكرد موثر، عملكردی است كه در جهت نیل به اهداف سازمان می باشد(سعادت ،1384: 253) بسیاری از افراد تلاش و عملكرد را با هم یكی می دانند در حالی كه منظور از تلاش، انرژی و نیرویی است كه كارمند صرف انجام كار می كند. میزان تلاشی كه از كارمند دیده می شود تابع دو متغیر است: ارزش پاداش برای كارمند و احتمال دریافت پاداش در صورت تلاش. اما عملكرد، نتیجه واقعی و قابل اندازه گیری تلاش است. اگرچه تلاش منجر به عملكرد می گردد، این دو را نمی توان با یكدیگر برابر دانست و میان این دو تفاوت فاحشی وجود دارد. اختلاف میان تلاش (یعنی آن چه كار كند می كوشد تا حاصل آید و عملكرد (یعنی آنچه واقعاً حاصل شده است) بستگی به تركیب دو متغیر دارد:

خصوصیات و توانایی های كارمند و تصوری كه كارمند از نقش خود دارد، نتیجه گیری از تلاش، اولاً به تخصص، مهارت و دانش شغلی كارمند و ثانیاً به برداشت و تصور او از كار بستگی دارد.

در یك تعریف نسبتا جامع، عملكرد عبارت است از كارایی و اثربخشی در وظایف محوله و بعضی داده های شخصی نظیر حادثه آفرینی، تاخیر در حضور برسر كار، غیبت و كندی كار. در این تعریف كارآیی به معنای نسبت بازده به دست آمده به منابع به كار رفته است و اثربخشی عبارت است از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده از سوی دیگر عواملی همانند غیبت، كندی دركار، تاخیر و حادثه آفرینی می توانند معیارهای مناسبی برای سنجش عملكرد باشند (كامكار و دیگران، 1384، 22).

عملكرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته كلیدی در چارچوبی كه ارائه می دهیم، می باشد كه این چارچوب به عنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثربخشی افراد، گروه ها و سازمان ها عمل می‌كند (اندرو، 1998، 966).

عملكرد حاصل فعالیت های یك فرد، از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت معین می‌باشد(آرمسترانگ، 1991، 57).

عملكرد، حاصل یا نتیجه فرآیند و تحقق اهداف می باشد. فرآیند بدین معنی است كه انجام هر كاری طی مراحلی می بایست صورت بگیرد تا آن كار انجام پذیرد و تحقق اهداف بدین معنی است كه با رعایت مراحل كاری، آن هدف تحقق پیدا می كند(دفت، 1374، 206)

بدین ترتیب آنچه در تمامی تعاریف مشترك است نحوه انجام وظیفه و مسئولیت های محوله است.

-عوامل موثر در بهبود عملكرد

از آنجایی كه بهبود عملكرد كاركنان ضرورت و اهمیت دارد لذا توجه به نیازها و ویژگی های تك‌تك كاركنان و تامین منافع آنها با در نظر گرفتن منافع سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برقراری تعادل میان اهداف فرد، سازمان و اجتماع الزامی است و نمودار وظیفه و نقش اساسی مدیران در رابطه با بهسازی و بهبود عملكرد كاركنان در سازمان می باشد. عوامل موثر در بهبود عملكرد عبارتند از:

1-بهره وری نیروی انسانی: در سازمان منابع انسانی نقش اساسی ایفا می نمایند و مدیران موفق، مدیرانی هستند كه از ظرفیت های بالقوه انسانی به خوبی استفاده می كنند و موجبات رشد و تعالی كاركنان را فراهم می آورند، نیروی انسانی محور فعالیت ها در سازمان محسوب می شوند.

2-وجدان كار و انضباط اجتماعی: كه اعمال خود كنترلی است.

3-تحول در سیستم و روش ها

4-صرفه جویی در كلیه مصارف و هزینه های سازمان

5-تفاهم بین كاركنان و مدیران: با ایجاد یك سیستم مشورتی دوره ای بین كاركنان و مدیران می‌توان مسائل را به آسانی حل كرد.

6-ساختار سازمانی و سیستم های كارآمد: هدف از این كار، واكنش مناسب نسبت به شرایط محیطی و ساده كردن تصمیم گیری است.

7-تحقیق وتوسعه: عامل موثر در بهبود عملكرد، افزایش بهره وری، ایجاد و تقویت واحد تحقیق و توسعه است.

8-ایجاد فضای روانی مناسب: فضای روانی مناسب می تواند روحیه كاركنان را بهبود بخشد و زمینه مشاركت بیشتر آنان را در مسائل و مشكلات سازمان را فراهم آورد و حتی خلاقیت و ابتكار آنان را تقویت كند(رستمی نیا، 1379، 49).

- مدیریت عملكرد

مدیریت عملكرد رویكردی است سیستماتیك كه از طریق فرآیند تعیین اهداف استراتژیك عملكرد، سنجش و ارزیابی عملكرد، جمع آوری و تحلیل داده های عملكرد و به كارگیری این داده ها به بهبود عملكرد سازمان منجر می شود .

- ماهیت مدیریت عملكرد

مدیریت عملكرد فرآیندی مشترك بین مدیران و افراد و گروههایی است كه برآنها مدیریت می كنند. مدیریت عملكرد، مبنای مدیریت براساس قرارداد است نه فرماندهی. مدیریت عملكرد برمبنای توافق اهداف، دانش، مهارت، شایستگی، بهبود عملكرد و طرح های بهبود و توسعه بیشتر می‌باشد. مدیریت محتوا نه مدیریت عملكرد.

- هدف مدیریت عملكرد

مدیریت عملكرد یكی از ابزارهایی است كه برای كسب نتایج بهتر از كل سازمان یا گروهها و افراد درون آن از طریق فهم و مدیریت نمودن عملكرد در یك چارچوب توافقی از اهداف برنامه ریزی شده استانداردها و نیازمندی های شایستگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدیریت عملكرد فرآیندی برای ایجاد درك مشترك از آنچه كه باید حاصل شود و رویكردی برای مدیریت و توسعه افراد به روشی است كه احتمال موفقیت را در كوتاه مدت و بلند مدت افزایش می دهد. مدیریت عملكرد به مدیریت صف تعلق دارد وتوسط آن به اجرا در می آید. همانگونه كه شپارد و فلیپات تعریف كرده‌اند: هدف اساسی مدیریت عملكرد ایجاد فرهنگی است كه افراد و گروه ها برمبنای آن مسئولیت بهبود مستمر فرایندهای كسب و كار، مشاركت و معارت های خود را بر عهده می گیرند(آرمسترانگ، 1385، 7).

- تعریف ارزیابی عملكرد

موضوع ارزیابی عملكرد یكی از مباحث گسترده ای است كه دامنه وسیعی از رشته ها و صاحب‌نظران بر آن اثرگذار بوده اند و گزارش ها و مقالات زیادی درباره آن نوشته شده است. ارزیابی عملكرد و یا سنجش عملكرد فرآیندی است كه بوسیله آن یك مدیر رفتارهای كاری كاركنان را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای از پیش تنظیم شده ارزیابی می كند. سپس نتایج حاصله را ثبت می كند و در نهایت آن را به اطلاع كاركنان سازمان می رساند. منظور از ارزیابی عملكرد كاركنان و جمع آوری اطلاعات برای كاربردهای سازمانی مانند پرداخت حقوق و مزایا، برنامه ریزی نیروی انسانی، آموزش و بهسازی می باشد(مورهد و گریفین،1375، 479). بطور خلاصه منظور از ارزیابی عملكرد، فرآیندی است كه به وسیله آن كار كاركنان در فواصلی معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد(سعادت، 1384، 214). شناخت كاركنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود و عملكرد آنان و سایر كاركنان، از جمله علل ارزیابی عملكرد است. در حالی كه امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل، اهمیت بیشتری یافته است و هدف اصلی ارزیابی عملكرد است كه اطلاعات ضروری درباره نیروهای شاغل در سازمان جمع آوری و در دسترس مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیم های به جا ولازم را در جهت بالا بردن كمیت و كیفیت كار كاركنان اتخاذ نمایند. بنابراین، هدف نهایی از ارزیابی عملكرد، افزایش كارآیی و اثربخشی سازمان است

در 22 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. بخشی از متن عملكرد - مفهوم عملكرد عملكرد در ساده ترین تعریف ممكن عبارتست از آنچه فرد به عنوان وظیفه در شغل خود انجام میده


ادبیات نظری تحقیق عملکرد و ارزیابی عملکرد
Theoretical-literature-on-performance-research-and-performance-evaluation

ادبیات نظری تحقیق عملکرد و ارزیابی عملکرد