نگرشی بر سیر تكاملی شهرهای اروپائی و ایران


A view on the evolution of European cities and Iran
شهر,شهرسازی,تکامل شهر,شهراروپایی,همدان,وین

بر همگان آشكار است كه ساختن محل زندگی ، ساخت شهرها و ایجاد متروپ ل ها همه از زحمات ایرانیان باستان نشات گرفته و علوم كنونی ساخ ت، همه متاثر از زمان های قدیم هستند در این نوشتار ضمن توضیح چگونگی ساختار فعل ی، مقایسه منطقی بین ساختار دوشهر در دو كشور صورت می گیر د نویسندگان سعی براین دارند كه باتوضیحات اجمالی، مقایسه ای بین این دو نمونه ...

بر همگان آشكار است كه ساختن محل زندگی ، ساخت شهرها و ایجاد متروپ ل ها همه از زحمات ایرانیان باستان نشات گرفته و علوم كنونی ساخ ت، همه متاثر از زمان های قدیم هست


شهر, دانلودشهرسازی, دانلودتکامل شهر, دانلودشهراروپایی, دانلودهمدان, دانلودوین
A-view-on-the-evolution-of-European-cities-and-Iran

شهر,دانلود فایل شهرسازی,دانلود فایل تکامل شهر,دانلود فایل شهراروپایی,دانلود فایل همدان,دانلود فایل وین