مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس


Agricultural and botanical article entitled Lentil plant
عدس,مشخصات گیاهشناسی عدس,مزایای عدس,خواص دارویی عدس,ترکیبات شیمیایی عدس,مضرات عدس,آفات و بیماریهای عدس,کاشت داشت و برداشت عدس

این مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:

مقدمه

كلیات گیاه شناسی

عدس دو نوع است

تركیبات شیمیایی

خواص داروئی

طرز استفاده

مضرات

آب و هوای مناسب كاشت عدس

كشت عدس

تاریخ و طرز كاشت

عملیات داشت

برداشت

آفات و بیماریهای عدس

این مقاله حاوی مطالب زیر می باشد مقدمه كلیات گیاه شناسی عدس دو نوع است تركیبات شیمیایی خواص داروئی طرز استفاده مضرات آب و هوای مناسب كاشت عدس كشت عدس تاریخ و ط


عدس, دانلودمشخصات گیاهشناسی عدس, دانلودمزایای عدس, دانلودخواص دارویی عدس, دانلودترکیبات شیمیایی عدس, دانلودمضرات عدس, دانلودآفات و بیماریهای عدس, دانلودکاشت داشت و برداشت عدس
Agricultural-and-botanical-article-entitled-Lentil-plant

عدس,دانلود فایل مشخصات گیاهشناسی عدس,دانلود فایل مزایای عدس,دانلود فایل خواص دارویی عدس,دانلود فایل ترکیبات شیمیایی عدس,دانلود فایل مضرات عدس,دانلود فایل آفات و بیماریهای عدس,دانلود فایل کاشت داشت و برداشت عدس