مطالعات بیمارستان


Hospital studies
مطالعات,بیمارستان,ریزفضا,دیاگرام,سیرکولاسیون

ریزفضا انواع بیمارستان ها، سیرکولاسیون آنها، دیاگرام و ارتباط فضایی آنها

1- طرح و ساختار فیزیكی :طراحی بیمارستان با توجه به شرایط اقلیمی و نیازهای بهداشتی و درمانی مناطق مختلف هر كشور متفاوت است. در اكثر كشورها با توجه به عوامل مختلف جمعیتی ( تراكم و پراكندگی)، اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی، انواع مصالح ساختمانی موجود و 000 حداقل استانداردهای را تعیین و رعایت می گردد. در خصوص بیمارستانهائی كه در نظر است در یك منطقه تاسیس گردند طرحهای از پیش تعیین شده ای موجود است كه متناسب با شرایط خاص آن منطقه طراحی شده اند مانند تیپ گرمسیری و سردسیری، فرم گسترده، طبقاتی، H و غیره كه از سوی مراجع ذیربط در هر كشور تهیه و در اختیار مجریان طرحهای عمرانی قرار می گیرد. اما در مورد بیمارستانهائی كه با گذشت ایام و افزایش رشد جمعیت و تقاضا دستخوش تغییرات فیزیكی گردیده اند و طراحی آنها با هیچ ضابطه و معیار پیش بینی شده تطابق ندارند، موضوع كاملاً متفاوت می باشد. در این شرایط كه برای قریب به اتفاق بیمارستان های كشور صادق است ترمیم و بازسازی جزء به جزء (Renovation) ، توسعه و یا تغییر كاربری اجزاء مختلف، راههائی هستند كه می توان به كمك آنها بخش قابل توجهی از ساختار فیزیكی بیمارستان را به استانداردهای مقبول نزدیك نمود. انواع بخش ها و خدمات ارائه شده در بیمارستان های عمومی : 1-بیمارستانهای عمومی كه متقاضی دریافت پروانه هستند باید بخش ها ، خدمات، تسهیلات و وظایف حرفه ای زیر را فراهم آورند :مدیریت اجراییبیهوشیبانك خونتداركات مركزیآزمایشگاه های بالینی و آسیب شناسیتغذیهترخیصاورژانسبهداشت كاركنان و بهداشت حرفه ای الكتروكاردیوگرامرختشویخانه و كاخداریكنترل عفونت و بهداشت فردیكتابخانه پزشكیمدارك پزشكیكاركنان گروه پزشكی ( مدیریت پزشكی) سردخانه و كالبد شكافیخدمات پرستاری خدمات سرپایی و پیشگیری كننده : خدمات بالینی زمان بندی شده كه به طور منظم ارائه دهنده خدمات لازم به بیمارانی اند كه از نظر پزشكی در شرایط مناسب نیستند. داروخانهكار درمانی و جسم درمانیتعمیرات و نگهداریواحد مراقبت پس از بیهوشی (بهبودی)اطمینان كیفیت با ارتقای كیفیت مستمر رادیولوژیخدمات درمانی تنفسی و ...مددكاری اجتماعی

ریزفضا انواع بیمارستان ها، سیرکولاسیون آنها، دیاگرام و ارتباط فضایی آنها 1- طرح و ساختار فیزیكی طراحی بیمارستان با توجه به شرایط اقلیمی و نیازهای بهداشتی و در


مطالعات, دانلودبیمارستان, دانلودریزفضا, دانلوددیاگرام, دانلودسیرکولاسیون
Hospital-studies

مطالعات,دانلود فایل بیمارستان,دانلود فایل ریزفضا,دانلود فایل دیاگرام,دانلود فایل سیرکولاسیون