مدیریت پروژه


Project Management
مدیریت پروژه,پروژه

شامل فایل اکسل جدول گانت، فرم برنامه عملیاتی، فرم گزارش عملکرد و اکشن پلان می باشد

شامل فایل اکسل جدول گانت، فرم برنامه عملیاتی، فرم گزارش عملکرد و اکشن پلان می باشد


مدیریت پروژه, دانلودپروژه
Project-Management

مدیریت پروژه,دانلود فایل پروژه